top of page

Algemene voorwaarden en aansprakelijkheid

Artikel 1- Definities

In deze algemene voorwaarden, worden hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt ten zij nadrukkelijk anders is aangegeven.

1.1 Deelnemer: de persoon die een activiteit heeft geboekt/ gehuurd bij Waves ’N Ripples. Dit is van toepassing op dit gehele document.

1.2 Surfschool: Waves ’N Ripples is gevestigd in ’s-Gravenzande, die in uitvoering van het bedrijf activiteiten aanbiedt aan individuen, groepen of bedrijven.

1.3 Vertegenwoordiger: degene die uit naam van Waves ’N Ripples Surfschool optreedt (bijvoorbeeld: instructeur of trainer);

1.4 Opdrachtgever: een (rechts)persoon waarmee een overeenkomst tot het uitvoeren van de Activiteit of een andersoortige overeenkomst tot stand komt. Opdrachtgever zijn sluit de definitie van Deelnemer niet uit.

1.5 Activiteit: een door Waves ’N Ripples aangeboden of georganiseerde activiteit. Activiteiten kunnen o.a. bestaan uit golfsurflessen, surfkampen, verhuur surfmateriaal en teambuilding spellen. De activiteiten zijn niet gelimiteerd en worden gegeven aan individuen, groepen, verenigingen en bedrijven en alle daaromheen t.b.v. deelnemer uit te voeren en overeengekomen activiteiten.

 

Artikel 2- Algemeen

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere (online)boeking, offerte, factuur en uitvoering van de overeengekomen Activiteiten/Arrangementen tussen de Surfschool en Opdrachtgever en Deelnemer(s).

2.2 De Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met de Surfschool of het feitelijk deelnemen aan een arrangement of activiteit.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

 

Artikel 3- Uitvoering van de overeenkomst Opdrachtgever en Surfschool Waves’N Ripples

3.1. De Surfschool zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Veiligheid van het golfsurfen en andere activiteiten heeft bij de Surfschool de hoogste prioriteit.

3.2. De Surfschool heeft het recht bepaalde (deel)activiteiten door derden te laten verrichten.

3.3. De Opdrachtgever draagt zorg voor dat alle gegevens, waarvan De Surfschool aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de Surfschool worden verstrekt. Hieronder zijn tevens de persoonlijke omstandigheden begrepen van de degene die deelnemen aan de activiteit (m.n. relevante medische en conditionele bijzonderheden, alcohol en/of drugsgebruik, e.d.).

3.4. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de Surfschool zijn verstrekt, heeft de Surfschool het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

3.5. De Surfschool is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de Surfschool is uitgegaan van door Opdrachtgever onjuiste of onvolledig verstrekte gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de Surfschool kenbaar behoorde te zijn.

3.6. Opdrachtgever vrijwaart de Surfschool voor eventuele aanspraken van derden (waaronder mede wordt begrepen de namens Opdrachtgever deelnemende personen), die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden in welke vorm dan ook.

3.7. Opdrachtgever en Deelnemer(s) is gehouden tijdens de uitvoering van de overeenkomst alle aanwijzingen van de Surfschool op te volgen, bij gebreke kan de Surfschool op een ieder willekeurig moment besluiten de uitvoering van de overeenkomst te staken zonder dat dit aan zijde van Opdrachtgever enig recht geeft op restitutie van betaalde bedragen of schadevergoeding.

 

Artikel 5- Verplichtingen van Waves N Ripples

5.1 De Surfschool verplicht zichzelf ertoe alle activiteiten naar haar beste inzicht en vermogen overeenkomstig te eisen van goed vakmanschap.

5.2De Surfschool verplicht zichzelf ertoe dat de materialen gebruikt voor de activiteiten qua aard geschikt zijn en daarnaast in goede staat verkeren met betrekking tot onderhoud.

5.3 De Surfschool verplicht zichzelf ertoe dat zij een verzekering heeft afgesloten met betrekking tot de Wettelijke Aansprakelijkheid.

5.4 De Surfschool verplicht zichzelf  ertoe om in te spannen om een gepast programma te verzorgen indien een Activiteit vanwege weersomstandigheden op het laatste moment wordt afgebroken, dan wel niet kan worden gestart. Dit alternatieve programma wordt op basis van de ter plekke aanwezige mogelijkheden en materialen verzorgd.

 

Artikel 6-Verplichtingen van de Opdrachtgever

6.1 De Opdrachtgever verstrekt alle benodigde gegevens voor de Activiteit en is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens. Deze gegevens zullen tijdig door de opdrachtgever worden verstrekt.

6.2 Indien de Opdrachtgever de gegevens niet tijdig verstrekt heeft de Surfschool het recht om de activiteit op te schorten of te annuleren en de uit de vertraging voortvloeiende kosten door te berekenen aan de opdrachtgever.

6.3 De Surfschool kan een Deelnemer uitsluiten van deelname aan de activiteit gebaseerd op de gegevens die de Opdrachtgever vertrekt indien de Surfschool door deze gegevens deelname aan de activiteit niet verantwoord lijkt.

Artikel 7- Verplichtingen Deelnemer

7.1  Een Deelnemer is verplicht voorafgaand aan de deelname van de Activiteit een verklaring van afstand te tekenen c.q. formulier van deelname te tekenen.

7.2 Bij grote groepen kan één persoon een verklaring van afstand c.q. formulier van deelname ondertekenen. Dit houd in dat deze persoon verantwoordelijk en aansprakelijk is voor alle deelnemers uit de groep met betrekking tot alles genoemd in deze algemene voorwaarden.

7.3 Tijdens de Activiteit moet een Deelnemer alle aanwijzingen en (veiligheids)instructies in het kader van de Activiteit door de Surfschool volgen. Op het moment dat een deelnemer dit niet doet, dan is de Surfschool gerechtigd om de deelnemer op elk moment uit te sluiten van deelname of de uitvoering van de overeenkomst compleet te staken zonder dat dit aan de zijde van de Opdrachtgever enig recht op restitutie of korting geeft.

7.4 Op het moment dat het de Deelnemer zijn/ haar eerste keer is om deel te nemen aan de surflessen of het huren van surfmateriaal, dan is de deelnemer verplicht om dit te melden aan de Surfschool, zodat de Surfschool een veilige uitleg kan geven over het benodigde materiaal en het gebruik ervan als ook extra aandacht voor de risico’s van deze watersport.

7.5 Deelnemer is zelf verantwoordelijk om tijdens de uitleg, aanwijzingen of (veiligheids)instructies op te letten en deze op te volgen.

7.6 Deelnemer is zich ervan bewust dat uitleg niet een garantie geeft dat er geen calamiteiten of schade zal kunnen ontstaan en vrijwaart de Surfschool daardoor ook.

7.7 Voor deelname aan een surfles dient de Deelnemer minimaal te beschikken over zwemdiploma A. Het staat de Surfschool vrij om hierom te vragen.

7.8 Indien een Deelnemer onzorgvuldig of roekeloos gedrag vertoont en daarmee materiaal schade aan zichzelf of anderen aanricht, zal de Surfschool dan wel de benadeelde partij gerechtigd zijn om de Deelnemer hiervoor aansprakelijk te stellen voor de geleden en te lijden schade.

 

Artikel 8- Boekingen en Betalingen (Particulieren)

Surflessen, surfkamp en verhuur

8.1 De reguliere surflessen in het weekeind, de surfkampen en de lessen van de kids-surfclub dienen vooraf online geboekt te worden via de website en volledig te worden betaald.

8.2 De overige surflessen dienen online geboekt te worden en op locatie volledig betaald te worden, voordat de surfles start.

8.2 Surfmaterialen kunnen vooraf online geboekt/ gereserveerd worden. Ook kan materiaal terplekke nog gehuurd worden, afhankelijk of er materiaal beschikbaar is. De kosten dienen volledig op locatie te worden betaald.

8.3 De prijzen van de te boeken activiteiten en verhuur zijn incl. 9% BTW. De prijzen staan vermeld op de website en of flyers en andere communicatiemiddelen van de Surfschool.

8.4 Indien er gebruik wordt gemaakt van een kortingsdeal, heeft deze korting uitsluitend betrekking op de prijzen die worden gehanteerd buiten het hoogseizoen om.

 

Artikel 9- Boekingen en Betalingen (Bedrijven)

9.1 Indien Opdrachtgever binnen 20 kalenderdagen goedkeuring geeft voor de overeenkomst/ offerte en deze ondertekent heeft teruggestuurd, dan zal Waves ’N Ripples de afgesproken datum en tijden reserveren en geen andere overeenkomsten aangaan met derden, die deze overeengekomen Activiteit kunnen hinderen.

9.2 De prijzen van de te boeken activiteiten zijn excl. 9% BTW. De prijzen staan vermeld op de website en of flyers en andere communicatiemiddelen van de Surfschool. Dit geldt eveneens voor andere afgesproken tarieven die opgenomen zijn in de overeenkomst

9.3 Het exacte aantal Deelnemers die deelnemen aan de Activiteit(en) dient uiterlijk 14 kalenderdagen voorafgaande aan de activiteit te worden doorgegeven aan Waves ’N Ripples. Bij opkomst van minder Deelnemer(s) tijdens de Activiteit heeft de Opdrachtgever geen recht op prijsvermindering of restitutie.

9.4 Er dient 5 dagen voorafgaand aan de activiteit een aanbetaling te worden gedaan van 50% van de totaal overeengekomen prijs. De restbetaling dient binnen 5 kalender dagen na de uitvoering van de geboekte Activiteit te worden overgemaakt op het rekeningnummer van Waves ’N Ripples.

Artikel 10 Wijziging/ Annulering van overeenkomst (Particulieren)

Reguliere surflessen

10.1 Indien er een reguliere groepsles  is geboekt of een les bij onze kids surfclub en de les kan niet doorgaan i.v.m. weersgesteldheid, zal de les worden verplaatst. De Deelnemer heeft geen recht op restitutie van het betaalde bedrag. De Surfschool zal dan een andere datum/ tijd aan de deelnemer voorstellen, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen en beschikbaarheid van de Deelnemer(s).

10.2 Op het moment dat er meer of minder deelnemers aanwezig zijn dan waarvoor is gereserveerd heeft de Deelnemer/ Opdrachtgever geen recht op een gereduceerd tarief.

10.3 Verzetten of annuleren door de Opdrachtgever/ Deelnemer van een surfles moet minstens 48 uur van te voren worden aangegeven. Bij niet op komen dagen of annuleren binnen 48 uur, wordt 25% van de kosten van de Activiteit in rekening gebracht.

10.4 Indien er onvoorziene omstandigheden zijn wat betreft instructeurs van de Surfschool en de les niet hierdoor geen doorgang kan vinden, worden de in rekening gebrachte kosten teruggeboekt op rekening van de Deelnemer.

 

Overige surflessen

10.5 Indien de weergesteldheid ertoe leidt dat de surflessen niet door kunnen gaan i.v.m. veiligheid, dan zal de Surfschool dit zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 24 uur) communiceren met de deelnemer(s). Er wordt dan in goed overleg bekeken of de activiteit kan worden verplaatst, of dat de surfles wordt aangepast naar een meer theoretische les op het strand en niet in zee.

10.6 Als de Deelnemer(s) hier op vakantie is/zijn en niet in de buurt woont en de surfles kan niet doorgaan, wordt deze kosteloos geannuleerd.

10.7 Annulering van de geboekte activiteit door Deelnemer is mogelijk tot 24 uur van tevoren. Indien daarna wordt geannuleerd, dan is de Deelnemer 25 % van de overeengekomen prijs verschuldigd aan de Surfschool.

10.8 Wijziging van de geboekte activiteit naar een andere dag en datum is mogelijk tot 24 uur van te voren. Daarna wordt er 25% in rekening gebracht.

 

Teambuilding activiteiten

10.1 Indien er een buiten teambuildingactiviteit (particulier) is geboekt tot 50 personen, is deze activiteit tot 5 kalender dagen voorafgaande aan de activiteit kosteloos te annuleren. Daarna betaald de contactpersoon 25% van het totaal overeengekomen bedrag aan de Surfschool.

10.2 indien de activiteit niet door kan gaan door weersgesteldheid, zal de Surfschool dit uiterlijk 24 uur van te voren communiceren.

10.3 De Surfschool behoud het recht om de activiteit ten alle tijden te annuleren wanneer er sprake is van onmacht, overlijden, of extreme weersgesteldheid. Wel zal de Surfschool naar zijn zich inzetten om naar zijn beste te zoeken naar een passende oplossing met de mogelijke middelen die ter beschikking zijn op locatie.

10.4 Wanneer de buiten activiteit niet door kan gaan, kan er gekozen worden voor een interactieve quiz die zich binnen afspeelt bij Elements Beach. Dit is alleen mogelijk wanneer er een ruimte is afgehuurd in goed overleg met het personeel van Elements Beach.

Surfkamp kids

10.5 Indien de deelnemer het geboekte surfkamp (1 of 2 daags) wilt annuleren, kan dit tot 5 kalenderdagen voorafgaande aan de activiteit. Wordt er later geannuleerd dan wordt er 25% van het totaal overeengekomen bedrag in rekening gebracht.

10.6 Wanneer een deelnemer niet in staat is om mee te doen aan de activiteit door onmacht of ziekte, kan de deelnemer de geboekte activiteit op een andere dag inhalen. De Deelnemer heeft geen recht op restitutie van het betaalde bedrag.

10.7 Indien de activiteit niet door kan gaan i.v.m. weersgesteldheid, dan laat de Surfschool dit uiterlijk 24 uur van te voren weten. Er wordt dan een nieuw datum en dag voorgesteld aan de deelnemer. Als de Deelnemer uitsluitend op de geboekte dag kan deelnemen krijgt de hij/zij het totaal bedrag teruggestort op rekening.

 

Artikel 10+ Wijziging/ Annulering van overeenkomst (Bedrijven)

Surflessen

10.1 Indien er surfles is geboekt voor bedrijfsuitjes en de surfles kan niet doorgaan i.v.m. weersgesteldheid en waarborging van de veiligheid, dan laat de Surfschool dit uiterlijk 24 uur van tevoren weten. De surfles wordt dan kosteloos geannuleerd.

10.2 De Surfschool behoud het recht om de Activiteit ten alle tijden te annuleren wanneer er sprake is van onmacht, overlijden, of extreme weersgesteldheid. Wel zal de Surfschool zich naar zijn beste inzetten om te zoeken naar een passende oplossing met de mogelijke middelen die ter beschikking zijn op locatie.

10.3 Indien de golven van minimaal formaat zijn, zal de les worden aangepast met andere relevante surf oefeningen en spellen. Minimale golven zij te nimmer een legitieme reden om de surfles te annuleren. De Opdrachtgever heeft in geen enkel geval recht op prijsvermindering of restitutie van het totaal overgekomen bedrag van deze Activiteit.

 

Teambuilding Activiteiten (Fun-Battle games)

10.1 De Fun-Battle gaat bijna altijd door. Lokale regenbuien en windvlagen onder 7 BFT zijn geen legitieme reden voor annulering van de Activiteit en stelt de opdrachtgever en Deelnemer(s) verantwoordelijk om zelf weerbestendige kleding te verzorgen.

10.2 Indien de Activiteit niet door kan gaan door extreme weersgesteldheid, zal de Surfschool dit uiterlijk 24 uur van te voren communiceren met de Opdrachtgever en in goed overleg zoeken naar een gepaste oplossing.

10.3 Indien er een Fun-Battle Activiteit is geboekt, is deze Activiteit tot 14 kalender dagen voorafgaande aan de Activiteit kosteloos te annuleren. Daarna betaald de Opdrachtgever 25% van het totaal overeengekomen bedrag aan de Surfschool.

10.4 Indien de Activiteit niet door kan gaan door weersgesteldheid, zal de Surfschool dit uiterlijk 24 uur van te voren communiceren.

10.5 De Surfschool behoud het recht om de Activiteit ten alle tijden te annuleren wanneer er sprake is van onmacht, ziekte, overlijden, of extreme weersgesteldheid. Wel zal de Surfschool zich naar zijn beste inzetten om te zoeken naar een passende oplossing met de mogelijke middelen die ter beschikking zijn op locatie.

10.6 Wanneer de Fun-Battle niet door kan gaan, kan er gekozen worden voor een interactieve quiz die zich binnen afspeelt bij Elements Beach. Dit is alleen mogelijk wanneer er een passende binnenruimte is afgehuurd in goed overleg met het personeel van Elements Beach.

10.7 Wanneer de FUN-Battle niet door kan gaan in het kader van veiligheid door extreme weergesteldheid en gebrek aan ruimte om de activiteit binnen te laten plaatsvinden, wordt de Activiteit kosteloos geannuleerd.

 

Artikel 11- Risico en Aansprakelijkheid

11.1 Het waarborgen van de veiligheid betreffende het surfen heeft de hoogste prioriteit bij de Surfschool en zal hiertoe alle mogelijke zorg treffen.

11.2 De Deelnemer of Opdrachtgever is zich ervan bewust dat het deelnemen aan een Activiteit bij Waves ‘N Ripples op zijn/ haar eigen risico is. Dit risico strekt zich tot het feit dat gebruik/ huur van materialen en deelname aan een Activiteit een risico voor zowel hem/ haar als derden inhoudt en kan resulteren in schade-, letsel, zaak- en gevolgschade.

Deelnemer neemt deze risico’s automatisch door deelname aan de Activiteit of door huur materiaal uitdrukkelijk voor zijn eigen rekening. Waves ’N Ripples is ten nimmer aansprakelijk voor deze schade.

11.3 Alle eventuele (gevolg)schade die voorkomt uit omstandigheden die zijn toe rekenen aan de Deelnemer waaronder: overschatten eigen vermogen, negeren van instructie, nalatigheid, onvolledigheid, onjuist handelen of niet handelen, ontoereikende conditie of gezondheid zal erin resulteren dat Surfschool Waves ‘N Ripples niet aansprakelijk is.

11.4 Waves ’N Ripples is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van handelingen en invloeden van personen die niet direct bij de overeenkomst van de Activiteit zijn betrokken.

11.5 De Surfschool kan door Opdrachtgever/ Deelnemer op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld of gehouden voor schade aan persoonlijke zaken of verlies daarvan.

11.6 Waves ’N Ripples kan in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor enige schade die voortkomt door Opdrachtgever/ Deelnemer onjuiste of onvolledige verstrekte gegevens.

11.7 Het wordt afgeraden voor Deelnemers met nek- en of rugklachten, kortademig, onder de invloed van medicijnen, drank of drugs is, zwangerschap, slechte conditie of hartproblemen om deel te nemen aan een Activiteit. Indien de Deelnemer met een van voormelde klachten/omstandigheden toch besluit deel te nemen, dan is dit geheel voor zijn/haar eigen risico en is Waves ’N Ripples niet aansprakelijk voor enige gevolgen.

11.8  Waves ’N Ripples kan door Opdrachtgever (inclusief de namens Opdrachtgever deelnemende personen) op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld of gehouden voor schade aan persoonlijke zaken of verlies daarvan. Dat geldt eveneens voor verlies van spullen door diefstal.

11.9 Alle publicaties en de website van Waves ’N Ripples  zullen met de grootst mogelijke zorg worden samengesteld. Enige (gevolgen van) zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten zal niet tot aansprakelijkheid voor Waves ‘N Ripples leiden.

 

Artikel 12- Media en auteursrecht

12.1 Waves ’N Ripples behoudt zich elk recht voor om fotografische of andere opnames die tijdens de Activiteit zijn gemaakt te gebruiken voor promotionele doeleinden. Indien hier bezwaar tegen is vanuit de Opdrachtgever of Deelnemer dient dit voorafgaande aan de Activiteit te worden gemeld aan Waves ’N Ripples of de vertegenwoordigers van de Surfschool.

12.2 Alle mediarechten van de gemaakte opnames blijven bij Waves ’N Ripples en de Opdrachtgever en Deelnemer doet hiervan uitdrukkelijk afstand.

 

Artikel 13- Toepasselijk recht

13.1 Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de Surfschool Waves ’N Ripples is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hier op een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14-Contact

14.1 Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot Surfschool Waves ’N Ripples, info@wavesnripples.nl, 0658820208.

bottom of page